e-Autoökola.cz

NejvžtöŪ server vžnovanż autoökolŠm: 19,482 unikŠtnŪch nŠvötžvnŪký za mžsŪc Ťerven. 134,293 od zaŤŠtku roku 2008!

Autoökola bleeee

Reklama

DoporuŤujeme: Skvžlť Provident pýjŤky vyÝeöŪ Vaöe problťmy. Vyzkouöejte takť pýjŤky bez registru ihned, ZŠkonť pojiötžnŪ vozidel . HledŠte profesionŠlnŪ autoökolu v Praze? Zkuste V.I.P. autoökola Praha, kterť je vybavena modernŪmi auty. Oblťknžte si hip hop obleŤenŪ, stylovť kalhoty, boty, teplŠky. Krutż Hadry, to je fakt hustť obleŤenŪ. Ceny obleŤenŪ jiě od 250KŤ. Vaöe zdravŪ. SpoleŤenskť a deskovť hry, PC hry a hraŤky.

Vyzkouöejte si online testy pro autoökoly

ZŠkazovť dopravnŪ znaŤky

Z√°kaz vjezdu v?ech vozidel (v obou sm?rech)

Z√°kaz vjezdu v?ech vozidel (v obou sm?rech)

Prost? z√°kaz vjezdu.

 
Z√°kaz vjezdu v?ech vozidel

Z√°kaz vjezdu v?ech vozidel

Zakazuje vjezd v protism?ru (to je odkud p?ijí?díte kdy? tuhle zna?ku vidíte :) do jednosm?rné komunikace.

 
Z√°kaz vjezdu v?ech motorov√Ĺch vozidel s vyj√≠mkou motocykl? bez postrann√≠ho voz√≠ku

Z√°kaz vjezdu v?ech motorov√Ĺch vozidel s vyj√≠mkou motocykl? bez postrann√≠ho voz√≠ku

N√°zev ?√≠k√° snad v?e, jen ne to jak rozeznat tyhle zna?ky, kter√© se li?√≠ jen jin√Ĺm obr√°zkem auta :-//

 
Zákaz vjezdu osobních automobil?

Zákaz vjezdu osobních automobil?

Také v?e?íkající název.

 
Zákaz vjezdu nákladních automobil?

Zákaz vjezdu nákladních automobil?

Zna?ka plat√≠ pro n√°kladn√≠ automobily, taha?e n√°v?s√ļ a p?√≠v?s? a speci√°ln√≠ automobily o celkov√© hmotnosti p?evu?uj√≠c√≠ 3 500 kg (jen teda netu?√≠m jestli se ta hmotnost vztahuje ke v?em nebo jen kt?m posledn√≠m :(
Neplatí ale pro obytné automobily.

 
Z√°kaz vjezdu autobus?

Z√°kaz vjezdu autobus?

jasné

 
Z√°kaz vjezdy traktor?

Z√°kaz vjezdy traktor?

Zna?ka plat√≠ krom traktor? i pro jednon√°pravov√© traktory, motorov√© ru?n√≠ voz√≠ky a pracovn√≠ stroje samoj√≠zdn√© (to je p?knej v√Ĺraz, tak?e asi ani seka?ka na tr√°vu tam nesm√≠ :-))

 
Z√°kaz vjezdu motocykl?

Z√°kaz vjezdu motocykl?

jasné

 
Zákaz vjezdu jízdních kol

Zákaz vjezdu jízdních kol

jasné

 
Z√°kaz vjezdu potahov√Ĺch vozidel

Z√°kaz vjezdu potahov√Ĺch vozidel

Potahové vozidlo asi = to co se tahá :)

 
Zákaz vjezdu ru?ních vozík?

Zákaz vjezdu ru?ních vozík?

Zakazuje vjezd ru?n√≠m voz√≠k? o celkov√© ?√≠?ce p?esahuj√≠c√≠ 600 mm.

 
Z√°kaz vjezdu vyzna?en√Ĺch vozidel

Z√°kaz vjezdu vyzna?en√Ĺch vozidel

Zakazuje vjezd vozidl?m vyzna?eného druhu na zna?ce. Druh vozidla je znázorn?n sybolem - viz p?edcházející zákazové zna?ky.
Um√≠st?n√≠ symbol? nehraje roli a pole (jedno) m??e b√Ĺt pr√°zdn√©.

 
Z√°kaz vjezdu vozidel, jejich? okam?it√° hmotnost p?esahuje vyzna?enou mez

Z√°kaz vjezdu vozidel, jejich? okam?it√° hmotnost p?esahuje vyzna?enou mez

U j√≠zdn√≠ soupravy se vztahuje na jednotliv√° vozidla soupravy. Pokud je zna?ka dopln?na textem „jedin√© vozidlo x t“ pak by to m?lo z?ejm? znamenat, ?e cel√° souprava (krom toho ?e ka?d√° ?√°st nesm√≠ p?es√°hnot hodnotu na zna?ce) nesm√≠ p?es√°hnout hmotnost x t.
To je obzvl√°?¬Ľ nezbezpe?n√Ĺ pro transport√©ry a tanky, zvl√°?¬Ľ kdy? jedet jen pro zmrzlinu :-)

 
Zákaz vjezdu vozidel, jejich? okam?itá hmotnost p?ipadající na nápravu p?esahuje vyzna?enou mez

Zákaz vjezdu vozidel, jejich? okam?itá hmotnost p?ipadající na nápravu p?esahuje vyzna?enou mez

To asi nebude zrovna zna?ka pro osob√°ky :)

 
Zákaz vjezdu vozidel, jejich? ?í?ka p?esahuje vyzna?enou mez

Zákaz vjezdu vozidel, jejich? ?í?ka p?esahuje vyzna?enou mez

Jde o okam?itou ?í?ku i s nákladem!

 
Z√°kaz vjezdu vozidel, jejich? v√Ĺ?ka p?esahuje vyzna?enou mez

Z√°kaz vjezdu vozidel, jejich? v√Ĺ?ka p?esahuje vyzna?enou mez

Op?t jde o v√Ĺ?ku i s n√°kladem. Probl√©m tehle zna?ky je asi ten, ?e ?idi? sice v√≠, jakou maxim√°ln√≠ v√Ĺ?ku m??e m√≠t, ale nev√≠ jako v√Ĺ?ku m√° pr√°v? on :-))). Ale pravideln√© p?evozy bag?√≠k?.

 
Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejich? délka p?esahuje vyzna?enou mez

Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejich? délka p?esahuje vyzna?enou mez

Po?ítá se délka vozidla nebo soupravy i s nákladem.

 
Z√°kaz vjezdu vozidelp?epravuj√≠c√≠ch nebezpe?n√Ĺ n√°klad

Z√°kaz vjezdu vozidelp?epravuj√≠c√≠ch nebezpe?n√Ĺ n√°klad

Tedy p?ev√°?ej√≠c√≠ v√Ĺbu?niny nebo snadno ho?lav√° ?i jinak nebezpe?n√Ĺ n√°klad ozna?en√Ĺ podle zvl√°?tn√≠ch p?edpis?.

 
Z√°kaz vjezdu vozidel p?epravuj√≠c√≠ch n√°klad, kter√Ĺ m??e zp?sobit zne?i?t?n√≠ vody

Z√°kaz vjezdu vozidel p?epravuj√≠c√≠ch n√°klad, kter√Ĺ m??e zp?sobit zne?i?t?n√≠ vody

Nap?íklad ropa a ropné materiály ?i jiné materiály. Mno?ství nebo povaha materiálu m??e uvedena na dodatkové tabulce.

 
Nejvy??í dovolená rychlost

Nejvy??í dovolená rychlost

Zakazuje ?idi?i p?ekro?it udanou rychlost (v km/h). Touto zna?kou kon?√≠ platnost p?edch√°zej√≠c√≠ stejn√© zna?ky s jin√Ĺm ?√≠slem.

 
Konec nejvy??í dovolené rychlosti

Konec nejvy??í dovolené rychlosti

Ukon?uje platnost zna?ky „Nejvy??√≠ dovolen√° rychlost“.

 
Zákaz p?edjí?d?ní

Zákaz p?edjí?d?ní

Zakazuje ?idi?i p?edj√≠?d?t motorov√© vozidlo vlevo. Motocykl bez postrann√≠ho voz√≠ku p?edj√≠?d?t lze. Touto zna?kou kon?√≠ platnost zna?ky „Z√°kaz p?edj√≠?d?n√≠ pro n√°kladn√≠ automobily“.

 
Konec zákazu p?edjí?d?ní

Konec zákazu p?edjí?d?ní

Ukon?uje platnost zna?ky „Z√°kaz p?edj√≠?d?n√≠“.

 
Zákaz p?edjí?d?ní pro nákladní automobily

Zákaz p?edjí?d?ní pro nákladní automobily

Zakazuje ?idi?i automobilu o celkov√© hmotnosti p?evy?uj√≠c√≠ hmotnost 3 500 kg p?edj√≠?d?t motorov√© vozidlo vlevo. Motocykl bez postran√≠ho voz√≠ku p?edj√≠?d?t lze. Zna?ka ukon?uje platnost zna?ky „Z√°kaz p?edj√≠?d?n√≠“ (to ukon?ov√°n√≠ je vz√°jemn√© :).

 
Konec zákazu p?edjí?d?ní pro nákladní automobily

Konec zákazu p?edjí?d?ní pro nákladní automobily

Ukon?uje platnost zna?ky „Z√°kaz p?edj√≠?d?n√≠ pro n√°kladn√≠ automobily“.

 
Z√°kaz zvukov√Ĺch v√Ĺstra?n√Ĺch znamen√≠

Z√°kaz zvukov√Ĺch v√Ĺstra?n√Ĺch znamen√≠

Jako ?e se nesmí troubit.

 
Konec z√°kazu zvukov√Ĺch v√Ĺstra?n√Ĺch znamen√≠

Konec z√°kazu zvukov√Ĺch v√Ĺstra?n√Ĺch znamen√≠

Ukon?uje platnost zna?ky „Z√°kaz zvukov√Ĺch v√Ĺstra?n√Ĺch znamen√≠“.

 
Zákaz odbo?ení vpravo

Zákaz odbo?ení vpravo

Z?ejmé

 
Zákaz odbo?ení vlevo

Zákaz odbo?ení vlevo

Z?ejmé

 
Zákaz otá?ení

Zákaz otá?ení

Z?ejmé

 
Konec v?ech z√°kaz?

Konec v?ech z√°kaz?

Ukon?uje platnost v?ech zna?ek vyjad?ující zákazy nebo omezení pro jedoucí vozidla. Tomu ?íkám po?ádná zna?ka!

 
Povinnost zastavit vozidlo

Povinnost zastavit vozidlo

Zakazuje ?idi?i pokra?ovat v j√≠zd? bez zastaven√≠ vozidla na hrani?n√≠m p?echodu. Doln√≠ n√°pis je p?eklad „cla“ v jazyce sousedn√≠ho st√°tu. M√≠sto toho tam m??e b√Ĺt taky STOP a pak spodn√≠ n√°pis ozna?uje kde se mus√≠ zastavit (t?eba policie).

 
Zákaz zastavení

Zákaz zastavení

U zna?ky m??e b√Ĺt vyzna?ena doba, po kterou zna?ka plat√≠. Ukon?uje platnost zna?ky „Z√°kaz st√°n√≠“ a v?ech takov√Ĺch t?ch zna?ek se v?emo?n√Ĺmi parkovi?ti.

 
Zákaz stání

Zákaz stání

U zna?ky m??e b√Ĺt vyzna?ena doba, po kterou zna?ka plat√≠. Ukon?uje platnost zna?ky „Z√°kaz zastaven√≠“ a v?ech takov√Ĺch t?ch zna?ek se v?emo?n√Ĺmi parkovi?ti.

 
Z√°kaz vstupu chodc?

Z√°kaz vstupu chodc?

Z?ejmé.

 
Zákaz vjezdu pro jezdce na zví?eti

Zákaz vjezdu pro jezdce na zví?eti

Tento zákaz platí i pro osoby zví?e vedoucí (my?leno na kterém se jezdí). Tak?e se to nedá oblafnout tím ?e zn?ho jen sesednete.

 
Jin√Ĺ z√°kaz

Jin√Ĺ z√°kaz

Vyjad?uje jin√Ĺ z√°kaz ne? ty pro kter√© existuj√≠ zna?ky. Z√°kaz je vyj√°d?en n√°pisem na zna?ce.
Nap?√≠klad „Pr?jezd zak√°z√°n“ nesm√≠te projet ani? byste j√≠zdu p?eru?ili (t?eba nalo?ili vylo?ili n√°klad a podobn?) nebo „Smog“ zakazuje j√≠zdu ur?it√Ĺm vozidl?m na √ļzem√≠, kde byla vyhl√°?ena smogov√° situace.

 
Z√°kaz vjezdu motorov√Ĺch vozidel s p?√≠v?sem

Z√°kaz vjezdu motorov√Ĺch vozidel s p?√≠v?sem

Platí i pro vozidla s náv?sem.

 
Nejmen?í vzdálenost mezi vozidly

Nejmen?í vzdálenost mezi vozidly

Zakazuje ?idi?i j√≠zdu za motorov√Ĺm vozidlem p?ed n√≠m ve vzd√°lenosti men?√≠ ne? vyzna?en√© na zna?ce.

 

DopravnŪ znaŤky

NejnovžjöŪ videa

videa autoökol

PoznŠte dopravnŪ znaŤku?

DopravnŪ znaŤka

 

© e-autoskola.cz | kontakt | nŠvötžvnost | reklama ne serveru | webdesign: Oöklivż sup

Zac Efron | Miley Cyrus | Cestujeme letadlem | ICQ | Katalog odkazu | Chorvatsko | Norsko | äpanžlsko | Emil HŠcha | douŤovŠnŪ matematiky | Webcams.cz | SMS sluěba | Hodinky budoucnosti!

TOPlist